غنچه گل محمدی از دیدگاه طب سنتی

گل محمدی و اثرات درمانی آن

غنچه‏ های گل محمدی معطر، کمی تلخ و کمی شیرین است. از نظر طبیعت طبق نظر عده ای از حکمای طب سنتی مرکب القوی است، ولی عده زیادی آن را کمی سرد و خشک می‏دانند و عده ای نیز معتدل ولی قابض ذکر کرده‏اند. غنچه و آب تازه غنچه‏ های گل محمدی مقوی و مفرح است، خفقان گرم را رفع می‏نماید و ضعف قلب را برطرف می‏سازد. جویدن و مزمزه کردن آن در دهان برای تقویت لثه و دندان و تسکین درد دندان نافع است. قرقره جوشانده عدس، غنچه های گل محمدی همراه با مقدار بسیار کمی کافور مقوی دل و دماغ است، اما در افراد ضعیف می‏تواند ایجاد عطسه، زکام، ورم و آماس خونی کند وگاهی این عوارض را در برخی برطرف می‏سازد. از این نظر در مورد اشخاص گرم مزاج مضمضه و بوئیدن آن حتماً باید با کافور توام باشد. پاشیدن مخلوط پودر آسیاب شده آن با پودر مورد برای قطع عرق مفید است. مالیدن گرد گل در حمام برای رفع بدبویی عرق بدن مفید است. مالیدن گرد خشک غنچه به دندان و لثه، زخمهای دهان را بهبود می‏بخشد. عصاره تازه غنچه گل به صورت قطره برای چشم درد و گوش درد مفید است و مالیدن آن بر سر، درد سر را تسکین می‏دهد.
کوبیده غنچه گل به صورت ضماد برای خشک کردن رطوبتها، رفع جوش و التیام زخمها به خصوص زخم آبله و خشک کردن زخمها و دانه‏ های آبله نافع است. ضماد کوبیده غنچه تازه گل برای رفع ورم مقعد، رفع زگیل و ناراحتی‏های پوستی و رویاندن گوشت تازه بر زخمهای عمیق و تحلیل ورم‏های گرم و شکستگی اعضا نافع است. مالیدن روغن حاصل از کوبیده غنچه گل در روغن کرچک درد مفاصل را بهبود می‏بخشد. برای تهیه این روغن ۱۰۰ گرم کوبیده غنچه را  با روغن کرچک مخلوط کرده و به مدت ۷ روز نگهداری می‏کنند و در روز هشتم آن را در آفتاب قرار می‏دهند تا خوب ممزوج شود. آب دمکرده غنچه گل محمدی برای درمان زخم های روده مفید است. غنچه گل محمدی مضر نیروی جنسی است و ایجاد تشنگی می‏کند و از این نظر باید با انیسون خورده شود. مقدار خوراک از غنچه تازه گل محمدی تا ۴۰ گرم و از خشک آن تا ۱۵ گرم و جانشین آن هم وزن بنفشه و یا ربع وزن آن مرزنجوش است. گلبرگها و غنچه تازه گل محمدی مسهل هستند و مسکن صفرا و بلغم رقیق بوده ولی غنچه خشک شده آن قابض است. اگر ۸۰ گرم گلبرگ و غنچه تازه گل محمدی خورده شود، خاصیت مسهلی خود را چندین بار تکرار می‏کند.
عصاره برگ گل محمدی خشک شده در سایه، برای جلوگیری از خونروی سینه و قطع اخلاط خونی و رفع رطوبت‏های بدن مفید است و قبض و یبوست آن بیشتر از غنچه و گلبرگ خشک آن است. خوردن آب غنچه خشک آن، اسهالهای گرم را بند می‏آورد. قطره عصاره غنچه گل محمدی برای رفع سردرد گرم، چشم و گوش درد و ضماد غنچه تازه آن برای درد سر و مضمضه دمکرده آن برای تقویت دندان، لثه و مالیدن گرد آن به دندان و لثه زخمهای دهان را بهبود می‏بخشد. از غنچه گل محمدی تازه شربتی حاصل می‏شود که دارای خواص مسهلی است، برای تهیه این شربت از ۴ واحد غنچه گل محمدی تازه ، ۵ واحد آب جوش و ۱ واحد شکر سفید استفاده می‏شود. به این منظور گل را ۴ قسمت کرده و هر قسمت آن را در آب می‏جوشانند تا یک جزء از آب بخار گردد و صاف می‏کنند و قسمت دیگر را افزوده و می‏جوشانند تا باز یک جزء دیگر آب بخار گردد و همچنین باقی قسمتها را افزوده و صاف می‏کنند، بعد شکر را مخلوط کرده تا قوام بیاید. ۵۰ گرم شربت مسهل خوبی است و تا ۱۵۰ گرم هم مصرف می‏شود.

برگرفته از کتاب گل محمدی و اثرات درمانی آن

در ماهيت نخود

نخود بر دو نوع بري و بستاني مي­باشد، ونوع بستاني آن مشهور است، و به رنگ­هاي سفيد و سرخ و سياه مي­باشد، و گياه آن به صورت ايستاده مي­رويد و طول آن كمتر از يك گز مي­باشد و بر بيشتر از يك ساقه، شاخه مي­دهد، و ساقه آن نيز ايستاده است، و به صورت تازه و خشك كرده و به صورت خام و پخته، و سرخ كرده و نمك سود و بدون نمك خورده مي­شود. جوهر اين گياه از جوهر مائي و جوهر ارضي تركيب شده است، و ممازجت بين آن­ها مستحكم است، و به همين خاطر در طعم آن شوري مي­باشد و اين شوري همان­طور كه بارها بيان كرديم، ناشي از شدت ممازجت  و آميختگي جوهر ارضي گرم و خشك با جوهر مائي مي­باشد، و به خاطر شدّت ممازجت جوهر مائي نخود با جوهر ارضي آن، در نتيجه جوهر آن جوهر مواد غذائي مي­باشد و خاصيت غذائي آن فراوان است و اين به خاطر تراكم و فشردگي جرم آن و خالي بودن آن از جوهر ناري مي­باشد، ولذا از جمله حبوباتي است كه بر آن تغذيه مي­شود، و چه بسا كه از آن نان تهيه كنند، و گاه باشد كه آرد نخود را با آرد گندم نامرغوب مخلوط كنند، و در اين صورت رنگ نان تهيه شده از آن بهتر از زماني خواهد بود كه فقط با آرد گندم تهيه شده باشد.
جوهر ارضي نخود متفاوت است، و اين بدان خاطر است كه برخي از آن بسيار گرم، مُحترق و تلخ است، و اين همان است كه در اثر آميختگي با جوهر مائي، بدان مزه شوري مي­دهد، و برخي از آن گرم و معتدل است، و اين همان است كه بدان مزه شيريني مي­دهد، و اين دو جوهر ارضي در نخود بسيار كم مي­باشند، زيرا كه شوري و شيريني در طعم نخود ناچيز مي­باشند، و برخي از اين جوهر ارضي معتدل است، و اين همان است كه همراه با جوهر مائي، طعم بي­مزه به نخود مي­دهد، و اين جوهر ارضي بيشترين مقدار جوهر ارضي موجود در نخود است، زيرا كه بي­مزه­گي از آشكارترين مزه­هاي نخود به شمار مي­رود. نظر به اين كه نخود از جمله محصولات و حبوبات به شمار مي­رود، بدون شك در آن رطوبت فضلي وجود دارد و اين رطوبت ـ بدون شك ـ براي اين در نخود وجود دارد كه از آن گياه ديگري متولد شود، و لذا بايد كه جوهر آن متناسب با جوهر گياه باشد، و بايد كه همچنين از جوهر ارضي و جوهر مائي باشد همان طور كه بارها اين موضوع را بيان كرده ايم.
در نخود سياه جوهر ارضي تلخ بيشتر و جوهر مائي آن كمتر است، و لذا در شوري آن تلخي نيز ديده مي­شود، و ما بارها بيان كرديم كه شوري ناشي از اجزاي جوهر ارضي تلخ و مُحترق است كه با اجزاي جوهر مائي مخالطت و آميختگي دارد، و هرچه كه اين جوهر ارضي بيشتر و جوهر مائي كمتر باشند، ظهور طعم اين جوهر ارضي نمايان­تر خواهد بود، و لذا مزه شوري آن به تلخي خواهد زد، و به همين خاطر است كه طعم تلخي در نخود سياه ديده مي شود در حالي كه در نخود سفيد چنين نيست.
ضمناً اين جوهر ارضي در نخود سرخ كمتر از جوهر ارضي در نخود سياه و بيشتر از جوهر ارضي در نخود سفيد است، و جوهر مائي آن برعكس مي­باشد، و لذا نخود سياه گرمي و احتراق بيشتري از نخود سرخ، و نخود سرخ از نخود سفيد دارد و به خاطر فراواني جوهر ارضي مُحترق در نخود سياه است، كه رنگ آن سياه شده است، و به خاطر متوسط بودن، در نخود سرخ و ناچيز بودن در نخود سفيد، رنگ يكي سرخ و ديگري سفيد مي­شود، و همچنين نخود بري جوهر مائي كمتري دارد و لذا طعم آن مايل به تلخي است، همان طور كه در باره نخود سياه بيان كرديم.
اجزاي جوهر ارضي در نخود، هرچند كه با جوهر مائي آن ملازمت دارند، اما برخي از آن با برخي ديگر ملازمت ندارند، و به همين خاطر نخود چون پخته شود، شوري و شيريني آن كم شود و بي­مزه­تر خواهد شد، و علت اين امر مفارقت و انفصال بخش كثيري از جوهر ارضي مُحترق و متوسط الحرارت آن از جوهر ارضي معتدل مي­باشد كه به آبي كه نخود در آن پخته شده منتقل مي­شود، و به همين خاطر طعم آب مذكور به اين دو طعم ـ يعني شوري و شيريني ـ تغيير مي­كند، و به همين سبب آب مذكور باعث شكم روش مي­شود، چه اين كه شوري آن باعث ظهور خاصيت جلا مي­شود. چون جوهر نخود، جوهر ارضي فراواني دارد و فاقد جوهر ناري است، و جوهر هوائي كمي دارد و به همين خاطر جوهر آن جوهري سخت دارد، لاجرم جوهر آن مايل به غليظي مي­باشد.

برگرفته از کتاب الشامل (جلد دهم)

اثرات مفید ماساژ درمانی در رفع بی‌خوابی زنان یائسه

مقدّمه

مطالعات اپیدمیولوژیک، افزایش بروز بی‌خوابی را پس از یائسگی نشان داده و برای علل مشکلاتِ پس از یائسگی، متغیّرهایی پیشنهاد می‌کند که شامل عوامل جمعیتی، روانی، حمایت اجتماعی، امراض قلبی‌عروقی، خود ادراکی مرتبط با سلامتی و شرایط پزشکی افراد است. ارزیابی ذهنی زنان یائسه از چگونگی فرایند خواب، ارزش و اهمیت خاصی دارد؛ چرا که همواره درک یک مشکل، این اجازه و امکان را به افراد می‌دهد که فاکتورهای دخیل در مشکل مزبور را مشخص و شناسایی کنند.مطالعات مرتبط با پارامترهای دخیل در فرایند خواب متعادل، ارتباطی معنادار میان گُرگرفتگی‌های شبانه و اختلالات خواب نمایان می‌سازد. این مسأله احتمال ارتباط پیچیده میان اختلالات خواب و یائسگی با سایر عوارض مرتبط با افزایش سن از جمله افسردگی، دردهای مزمن و افزایش مرگ‌ومیر را روشن می‌کند؛ بنابراین توصیه می‌شود در زنان یائسه‌ای که تقاضای مشاورة پزشکی دارند، هر شرایط و حالتی که اثری ناخوشایند بر فرایند خواب می‌گذارد، در نظر گرفته شود. پس از آنکه سایر عوامل دخیل در اختلالات خواب نظیر سن، درآمد و افسردگی از چرخة این عوامل حذف شوند، یائسگی به‌عنوان عامل خطری مستقل در اختلالات خواب در نظر گرفته می‌شود. این تشخیص برپایة پرسشنامة فاقد تست خواب صورت گرفت که در نتیجة آن، ۲/۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان، کج‌خُلقی و بی‌خوابی را گزارش کردند، بنابراین ضروری است توجهات ویژه‌ای قبل و بعد از دوران یائسگی در زنان صورت گیرد.
مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که مشکلات خواب به‌طور عمده در طول دورة یائسگی افزایش می‌یابد، اگرچه به‌طور کلی در رابطه با کیفیت خواب در زنان یائسه، اطلاعات ما محدود است. مشکل بی‌خوابی و پیامدهای قابل توجه آن، به‌رغم وجود شیوع گسترده‌اش، اغلب به‌درستی ارزیابی و درمان نمی‌شود. نتایج حاصله از گروه تحقیقاتی حاضر، سهمی قابل توجه در مطالعة ساختار بدن در رابطه با شیوع بی‌خوابی در زنان یائسه داشته است. هورمون‌درمانی عبارت از جایگزینی هورمون‌های اگزوژنی است که قبلاً توسط تخمدان‌ها تولید شده و به‌طور سنتی جهت کاهش علایم یائسگی کاربرد داشته، و این در حالی است که نتایج مطالعات اخیر بر روی هورمون‌درمانی (HT) باعث ایجاد اختلاف نظر در محافل علمی گردیده است. گروه تحقیقاتی HERS (مطالعة جایگزینی قلب و استروژن/پروژستین) اثر حفاظتی هورمون‌درمانی در زنان یائسه را در مقیاسی بزرگ ارزیابی کرده و نتایجی متضاد به‌دست آورده است. انجمن سلامت زنان (WHI) نیز مطالعه‌ای مهم در زمینة مداخلات هورمون‌درمانی انجام داده و به نتایجی از قبیل افزایش وقوع بیماری کرونری قلب، سرطان سینه، سکته و ترومبوآمبولی در گروه تحت مطالعه دست یافت که در نتیجة آن، مداخلات هورمون‌درمانیِ در سال ۲۰۰۲ متوقف شد. نتیجة مطالعات مزبور این انجمن مشخص شد که خطرات هورمون‌درمانی بیش از مزایای آن بوده، و این نوع درمان می‌بایست در زنان یائسة مبتلا به امراض مزمن متوقف شود. پیرو انتشار نتایج مطالعات انجمن WHI، بیماران و پزشکان به‌ویژه آن دسته از زنانی که در معرض خطر بالای امراض قلبی‌عروقی یا سرطان سینه بودند، از کاربرد طولانی‌مدت استروژن‌درمانی پرهیز نمودند، و از همین رو تقاضا جهت درمان‌های غیر هورمونی برای رفع علایم یائسگی گسترش یافت. این درمان‌ها عبارت بودند از: داروهای کنترل‌نشده، ضدّ افسردگی‌ها، درمان شناختی و رفتاردرمانی (بهداشت خواب، محدودیت خواب، کنترل محرک و استراحت و آرامش) که مورد اخیر اثراتی مثبت بر فاکتورهای زمینه‌ساز و مداخله‌گر بی‌خوابی نشان داده‌اند.
درمان‌های جایگزین و داروهای مکمل عموماً توسط زنان کشورهای مختلف استفاده می‌شود. بسیاری از زنان برای کنترل علایم یائسگی، از منابعی نظیر غذاهای سویایی، گیاهان دارویی، طب سوزنی و یوگا استفاده می‌کنند. در استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی، بیش از ۵۰ درصد از مردم اعلام کرده‌اند که از روش‌های جایگزین استفاده می‌کنند. در سال ۱۹۹۰، در ایالات متحده، تخمین زده شد که ۴۲۵ میلیون نفر (۸/۳۷ درصد مرد و ۹/۴۹ درصد زن) در جستجوی انواعی از درمان‌های غیر مرسوم‌اند. قابل توجه آن که جستجو برای درمان‌های جایگزین و داروهای مکمل، اغلب به‌علت رفع علایم یائسگی رخ می‌دهد و تحقیق در مورد مزایای این منابع غیر مرسوم و غیر دارویی در حال انجام است. یک مطالعة آزمایشی که در شهر نیویورک امریکا بر روی کاربرد داروهای مکمل و جایگزین انجام گردید، نشان داد که ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان از یک درمان مکمل که در زنان مؤثر است، استفاده می‌کنند. این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف داروهای گیاهی، تأثیرات مثبت بالقوه‌ای در زنان یائسه بر جای می‌گذارند. افزایش تقاضا برای مداخلات غیر دارویی، پتانسیل ماساژ را به‌عنوان یک منبع درمانی افزود؛ به‌ویژه اینکه تصور می‌شود ماساژ در فرایند سلامت دخیل بوده و ایمن است و توسط زنان پذیرفته می‌شود. ماساژ معمولاً به‌عنوان یک ابزار درمانی بدون پایة علمی در نظر گرفته می‌شود، اما با این حال جهت اثرگذاری بر فعالیت جریان خون شریانی و وریدی در دستگاه لنفاوی و بافت پیوندی و ماهیچه‌ها، همچنین به‌عنوان گزینه‌ای در درمان ادم (Edema) مورد استفاده و بهره‌برداری واقع می‌شود. در فرایند انجام عمل ماساژ، محرک‌های جلدی عضلانی بر گیرنده‌های لمس، فشار، حرارت، ارتعاش و درد اثر کرده و از طریق سیستم عصبی‌ محیطی و اتونومیک به سیستم عصبی مرکزی (شامل طناب نخاعی و مغز) منتقل می‌گردند، آنگاه عکس‌العمل‌های نوروشیمیایی نظیر تمدد اعصاب، بهبود خواب، آرامش، تندرستی، افت ضربان قلب و تنفس، افزایش ادرار، کاهش قاعدگی دردناک و ترمیم هوموستازیس به‌وضوح دیده می‌شود. برخی از مطالعات، بهبود بی‌خوابی را در اثر یک ماساژ ضدّ استرس نشان داده‌اند؛ همچنین گزارش شده زنان یائسه‌ای که بی‌خوابی حاصل از یائسگی را تجربه می‌کنند، تمایل به درمان‌های فرعی و جایگزین به‌ویژه درمان‌های مرتبط با بدن (بادی‌تراپی) دارند، به‌طوری‌که این نوع درمان، انتخاب نخست آنهاست. در یک مطالعة مقدماتی اخیر در رابطه با مزایای ماساژ در زنان یائسة مبتلا به بی‌خوابی، گروه تحقیقاتی حاضر با استفاده از پلیسومونوگرافی (تست خواب)، به بهبود الگوی خواب پی بردند. این بهبودی شامل کاهش قابل تــوجــه تأخیـر REM و مرحلة اول خواب، افزایش قابل توجه مراحل ۳ و ۴ خواب، و همچنین بهبود اضطراب و افسردگی بود. این مطالعه شامل استفاده از یک خاطرة خواب بود که ارزیابی ذهنی را مهیا ساخت. تجزیه و تحلیل خاطرة خواب نشان داد که تمام شرکت‌کنندگان، خواب سریع‌تر، بهبود کیفیت خواب و بیدارشدن بهتر را احساس نمودند؛ همچنین گروه تحقیقاتی مزبور، یک آزمایش کنترل‌شدة تصادفی را با استفاده از همان مداخلة مطالعة مقدماتی انجام داده، و به کاهش قابل توجه افسردگی و بی‌خوابی و افزایش کیفیت زندگی پی بردند، و این نشان‌دهندة بهبود کیفیت خواب و همچنین بهبود علایم یائسگی یا قبل از یائسگی است.

ملاحظات نهایی

با توجه به علایم برخاسته از مرحلة بعد از یائسگی که بر زندگی زنانِ درگیر در این موضوع تأثیرات مهم دارد، علاوه بر هورمون‌درمانی، نیازی واقعی به گزینه‌های درمانی جدید نیز احساس می‌شود. مزیت‌های بالقوة ماساژ به‌عنوان یک درمان غیر دارویی مستقل یا ترکیب‌شده با سایر اشکال درمانی که جهت رفع علایم یائسگی به‌کار می‌روند، نیاز به مطالعات سیستماتیک بر روی اثرات این تکنیک درمانی را برجسته‌تر می‌نماید؛ بنابراین با توجه به شواهد اخیر که گروه تحقیقاتی حاضر در رابطه با اثرات مثبت ماساژ بر کیفیت خواب ارائه نمودند، مصمّم هستیم این حیطه از مطالعات را گسترش داده تا اثربخشی نوع درمان مذکور در سایر شرایط بیوشیمیایی، متابولیکی و ایمنیِ بدن را شناسایی کنیم؛ زیرا یافته‌های حاصل از این مطالعات می‌تواند از ماساژ به‌عنوان ابزار درمانی بالقوه‌ای برای بهبود کیفیت خواب در زنان یائسه حمایت کند.

|(Sleep Science No.7 (2014|

چگونه با توصیه‌های طب سنتی به جنگ عوارض دوره پیری بـرویم؟

افراد پیر، مزاج‌هایی مختلف دارند، به‌ طوری‌که اعضای اصلی بدن ‌شان سرد و خشک است و مزاج مزبور به‌علت تحلیل حرارت غریزی و رطوبت تثبیت می‌شود، امّا رطوبات بلغمی در داخل اعضای آنها انباشته می‌گردد، که در نتیجه به علایم چنین بیمارانی باید توجه کرد؛ بنابراین بیمار مستعد بیماری‌هایی خشک مانند بواسیر، افسردگی، انرژی کم و کم‌خوابی یا بی‌خوابی، لخته‌شدن خون، نفخ، درد معده، یبوست، خشکی پوست، ترک پوست و فشار خون است. اگر علایم مزبور در دوران پیری دلالت بر سردی و خشکی باشد، ضروری است غذاها و باقی تدابیر را گرم و تر کرد، امّا اگر سرد و تر باشد، تدابیر باید گرم و خشک باشد.
نکته: زمانی‌که فرد به سودا (مزاج سرد و خشک) دچار شده باشد، تدابیر باید نه خیلی گرم و نه خیلی سرد باشد و داروها و غذاهایی با طبع معتدل مصرف شود؛ همچنین از غذاهای سرد و خشک کمتر، و از غذاهای رطوبت ‌بخش و لطیف، بیشتر استفاده شود. شب ‌بیداری نیز نداشته باشد، چون شب زنده‌داری در غلبة سودا تغییر خواهد کرد. غذاهایی مانند آش، شله زرد، سوپ و دمنوش‌هایی مانند چای به، چای سیب، چای گل‌گاوزبان با لیمو امانی، شربت بادرنجبویه، شربت بیدمشک زعفران و هل (در غذاها) استفاده شود؛ البته بیمار باید توسط پزشک طب سنتی معاینه شده و دستورات تغذیه‌ای و دارویی رعایت شود. برای مثال، چنانچه شخصی سنگ صفرا دارد، کیسه‌اش پُر شده و نمی‌تواند از هل استفاده کند؛ یا اگر شخصی داروهای رقیق‌کنندة خون می‌خورد، دیگر نمی‌تواند از زعفران و بیدمشک استفاده نماید، چون داروهای مذکور، خون را رقیق کرده و موجب خونریزی گردیده و فرد سکته می‌کند. این نوع سکته‌ها را هموراژیک (خونریزی‌دهنده) می‌گویند؛ بنابراین اگر بیماری خاصی دارید، ضروری است برای نوع تغذیه و نوع داروی گیاهی خود با پزشک طب سنتی مشورت کنید.
نکته: در سنین پایین‌تر خوب زندگی کنیم تا در زمان پیری سر حال و شاداب باشیم. منظور از زندگی خوب، رعایت تدابیر و رفتار مناسب تغذیه‌ای است. به‌ طور کلی، ضروری است بدن افراد کهنسال هر روز با روغن بنفشه و روغن بادام چرب شود؛ نیز حجم غذا کاهش یابد و به افزایش دفعات غذا افزوده شود و از غذاهای سودازا و بلغم‌زا اجتناب شود. غذاهایی مانند آبگوشت، حلیم گندم، شیر و عسل، زرده تخم‌مرغ نیم‌برشت، گوشت جوجة خروس و نان خوب‌پخته با میزان نمک متوسط نیز بسیار مفید است، البته بهتر است سنگ نمک جهرم باشد. از سبزی‌ها و کاهو با مصلحات‌شان استفاده شود. مصرف برگ چغندر و کرفس و برگ تره و از میوه‌ها انجیر تازه و خشک و انگور و مویز و بادام برای افراد پیر مناسب است. از خون‌گیری پرهیز کنند، مگر در صورت ضرورت شدید. از چیزهای ترش به‌خصوص سرکه اجتناب کنند. یکی از مشکلات دوران پیری، یبوست است که با غذاهایی مانند خورش مرغ با کلم و چغندر و سوپ جو درمان می‌شود. در صورتی‌که درمان پاسخگو نبود، صبح‌ها یک قاشق غذاخوری خاکشیر به همراه یک لیوان آب جوش که به‌مدت هشت دقیقه دم کشیده، مصرف شود، و اگر مشکل رفع نشد، شب‌ها هم مصرف شود، و اگر باز هم درمان جواب نداد، به پزشک طب سنتی مراجعه کند. به‌طور کلی این دستور برای مدت دو هفته است، برای مثال، کم‌کاری تیروئید، مشکلات گوارشی، مشکلات کبدی، بی‌تحرکی و دیابت و ناراحتی‌های عصبی و نخوردن فیبر کافی جهت نگه‌داشتن رطوبت مدفوع می‌توانند باعث یبوست شوند. ماساژ، ورزش، روغن مالی مناسب و حمام معتدل برای این گروه بسیار مناسب است.

|بهنام خاکسار|

|معرفی کتاب| دانشنامه عطاری

 مطالعه کتاب حاضر با توجه به قسمتهای مختلف و طبقه بندی شده که مبنای شروع و ادامه عطاری است بنا به اصالت آن دارای ارزشی فراوان بوده و با توجه به این که شیوه خرید و فروش و ارائه گیاهان توسط همکاران محترم مخصوصا در دهه اخیر به فراموشی سپرده شده، مطالعه باب مکاسب از ضروریات است. همچنین در قسمتهای بعدی در زمینه معرفی گیاه و نامهای مختلف در بین اقوام و زبانهای جاری ملل مختلف بسیار مفید میباشد. بخش تقسیم بندی بذر، گیاه و ریشه با اسامی و شکلهای مشابه نیاز هر عطار جهت اکتساب فن عطاری و تقویت دانش این حرفه بوده و همچنین قسمت اوزان، هرچند در حال حاضر استفاده چندانی از آن نمیشود ولی مفید فایده بوده و آموزش و فراگیری آن ضروری است. در آخر، باب حفظ و نگهداری گیاه، بذر، سمغ و… با توجه به ضرورت یادگیری شکل و نگهداری اجناس، بسیار متنوع و لازم به فراگیری است.
موضوع کتاب درباره:
اوزان، حرفه عطاری، اصطلاحات و افعال ادویه، حفظ ادویه، خشک کردن ادویه، جمع آوری ادویه طب سنتی، یافتن مزاج و خواص ادویه، اخلاط، ارکان، امزجه، قوانین عطاری، طب سنتی، ادویه، عطاری، تعریف عطار و عطاری، قانون کار، اتاق اصناف، جریمه ها، تخلفات، اتحادیه ها، شرایط خرید و فروش، معاملات حرام، اقسام معامله و ….

|معرفی کتاب| آموزه های بهداشتی امام رضا (ع)

آموزه های حیات بخش طبی و بهداشتی امام رضا (ع) سخنان گهربار و حکیمانه ابر مردی است که حاکمیت مامون و عباسیان را در قلمرو خلافت جور و غصب به حقارت کشید و هرگز تسلیم فریب و تزویر و ترفندهای سیاسی نگردید و همواره آموزه های توحیدی و استراتژی انقلابی حکمت آمیز او، باورمندان راستین را در عرصه های علمی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، روحی تازه بخشید. سلامت فراگیر جامعه و فرد مبتنی برانجام و اجرای اموزه های نورانی آن امام همام در همه ابعاد حیات آدمی و تضمین کننده سعادت افراد جامعه است

 

|معرفی کتاب| ذخیره خوارزمشاهی

زین‌الدین ابوالفضائل اسماعیل بن حسین جرجانی معروف به سید اسماعیل پزشکی ایرانی بود که به عربی و فارسی می‌نوشت. او در ۴۳۴ قمری از جرجانیه در جنوب دریایچه آرال و ساحل جیحون به دنیا آمد و در دربار خوارزم برآمد و در ۱۱۳۵–۱۱۳۶میلادی مطابق با ۵۳۱ قمری، در مرو درگذشت. اهمیّت آثار سیّد اسماعیل جرجانی در این است که پس از چند سده که مجموعه‌های بزرگ پزشکی همچون کامل الصّناعه علی بن عبّاس مجوسی اهوازی و الحاوی و المنصوری محمّد بن زکریّای رازی و قانون ابن سینا به زبان عربی در دسترس جویندگان علم پزشکی بود آثار جرجانی با زبان فارسی جلوه‌ای خاص به خود گرفت و آنان که عربی نمی‌دانستند به آسانی می‌توانستند از این آثار بهره‌مند گردند. جرجانی برای اینکه امر را بر جویندگان علم دشوار نسازد کوشید تا اصطلاحات عربی را هم همپایه مصطلحات فارسی در آثار خود بیاورد و در آغاز ذخیره تصریح می‌کند به اینکه: «اگرچه این خدمت به پارسی ساخته آمده است لفظ‌های تازی که معروف است و بیشتر مردمان معنی آن دانند و بتازی گفتن سبک‌تر باشد آن لفظ هم بتازی یاد کرده آمد تا از تکلّف دورتر باشد و بر زبان‌ها روان‌تر».

وی رسالهٔ طبی مفصلی به فارسی نوشت به نام ذخیره خوارزمشاهی، که احتمالاً اندکی پس از ۱۱۱۰میلادی، برای قطب‌الدین محمد (پادشاهی‌اش از ۱۰۹۷ تا ۱۱۲۷میلادی)، تألیف شده‌است. احتمالاً این نخستین دائرةالمعارف طبی بود که به جای عربی به فارسی نوشته می‌شد و از کتب پایه و جامع در پزشکی سنتی امروز است.

مجموعه کتاب های دکتر محمد دریایی

987
محمد دریایی متولد ۱۳۳۰، تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در رشته علوم زیستی (بیولوژی) گرایش گیاه شناسی و گیاهان دارویی می باشد. وی در سال ۱۳۵۸ فارغ التحصیل و با اخذ مدرک تخصصی وارد عرصه طب اسلامی و طب سنتی شد و تحقیقات خود را بر همین پایه ادامه داد.کتاب های ۳۶۵ روز همگام با غذاهای گیاهی ایرانی، آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا (ع)، مزاج خود را بشناسیم، حیات طیبه، حجامت از دیدگاه معصومین (ع) و طب مدرن، درمان کامل دیابت در طب ایرانی، نان کامل نان سبوس دار، الگوی صحیح تغذیه، طب ایرانی در گیاهان دارویی معجزات درمانی، معجزات درمانی عرقیات گیاهی، معجزات درمانی سیاه دانه و عسل، رساله ذهبیه و …. از آثار منتشر شده در انتشارات سفیراردهال میباشد.
.

    

     

     

راهنمای خرید کتاب

Untitled-1

یکی از شیوه ی های پرداخت هزینه سفارشات سایت انتشارات سفیراردهال، پرداخت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی توسط کارت های بانکی عضو شبکه شتاب می‌باشد. کاربران می بایست در هنگام ثبت سفارش، از طریق درگاه اینترنتی در سایت انتشارات سفیراردهال هزینه سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند. پرداخت موفق مبلغ به منزله ثبت قطعی این پرداخت برای سفارش است و نیازی به اطلاع دادن آن نیست و سفارش به صورت خودکار وارد مراحل آماده سازی و ارسال می‏‌شود. توجه داشته باشید که تحویل گیرنده سفارش هنگام دریافت کالا، باید کارت شناسایی همراه داشته باشد. لازم به ذکر است که پرداخت اینترنتی باعث تسریع در پردازش سفارش کاربران می‌شود.